November 25, 2015

Ejerforeninger

bolgeblok

Ejendomsadministration af ejerforeninger


Den daglige administration omkring en ejerforening er hos os tilrettelagt således, at bestyrelsens tidsforbrug minimeres, og at resultaterne opnås indenfor de fastsatte rammer. Dette betyder, at bestyrelsen alene skal koncentrere sig om det væsentlige, nemlig de overordnede beslutninger samt visionerne for ejerforeningen. Bestyrelsen skal med andre ord ikke bruge unødige ressourcer som følge af langsommelig og inkompetent sagsbehandling samt manglende opfølgning.

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvad vi kan tilbyde din ejerforening.

  • Opkrævning af a’c fællesudgifter, a’c varmebidrag, antenneudgifter, evt. låneydelser og andre ydelser i henhold til budget vedtaget af foreningens ordinære generalforsamling.

 

  • Eventuel regulering af ydelser i henhold generalforsamlingsbeslutning, driftsregnskab, varmeregnskab, antenneregnskab eller anden opgørelse.

 

  • Restancebehandling, herunder føre kontrol med den enkelte ejers indbetaling af a’c fællesydelse og om nødvendigt iværksætte rykkerprocedure. I tilfælde af at den enkelte ejer trods påkravsskrivelse fra administrator ikke har foretaget indbetaling af a’c fællesydelse skal foreningen orienteres for nærmere beslutning forinden fordringens eventuelle overgivelse for retsforfølgelse. Alle udgifter i tilfælde af eventuel overgivelse til retsforfølgelse betales af foreningen i det omfang dækning ikke opnås hos den enkelte ejer. Eventuelle gebyrer, der pålægges – og betales af – den enkelte ejer i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter, generalforsamlingsbeslutning e.l. tilfalder administrator.

 

  • Betaling af de med ejendommens drift forbundne omkostninger, herunder skatter- og afgifter, terminsydelser, lønninger, feriepenge, forsikringspræmier, abonnementer, renholdelses- og vedligeholdelsesudgifter samt moms, herunder om nødvendigt foretage indberetning til Told & Skat.

 

  • Bogføring af ejerforeningens bilag, herunder afstemning, og fremsendelse af kvartalsbalance til foreningens bestyrelse éen gang i kvartalet samt afsluttet og afstemt bogføring til foreningens revisor efter regnskabsårets udløb.

 

  • Udarbejdelse af varmeregnskab i samarbejde med målerfirma, herunder udsendelse og afregning overfor hver enkelt ejer i forbindelse hermed, i øvrigt indenfor og i overensstemmelse med vedtægter samt lovgivningens krav og frister. A’c bidrag justeres om nødvendigt løbende, således at disse i videst muligt omfang modsvarer størrelsen af den forventede varmeudgift.

 

  • Udarbejdelse af driftsregnskab indenfor og i overensstemmelse med lovgivningens krav og frister samt foreningens vedtægter. Endvidere udarbejdes budget for kommende regnskabsår, og a’c bidrag opkræves hos de enkelte ejere i overensstemmelse hermed.

 

  • Deltagelse ved ordinær samt ekstraordinær(e) generalforsamling(er) samt bestyrelsesmøde(r), se dog særlige aftaler.

 

  • Driftsmæssig, økonomisk og juridisk rådgivning til bestyrelsen.

 

  • Indkaldelse, herunder mangfoldiggørelse af materiale, til ordinær og ekstraordinær(e) generalforsamling(er).

 

  • Udfærdigelse og udsendelse af referat fra såvel ordinær som ekstraordinær(e) generalforsamling(er).

 

  • Håndværkertilkald efter behov i det omfang vedligeholdelse påhviler foreningen og i det omfang tilkald ikke allerede er foretaget af ejendommens servicefunktionær eller foreningens bestyrelse.

 

  • Repræsentere foreningen i tilfælde af eventuel kontraktindgåelse mellem foreningen og 3. mand i forbindelse med foreningens drift, eks. servicefunktionær og andre serviceabonnementsaftaler.

 

  • Sikre at foreningens ejendom er behørigt forsikret og foretage skadesanmeldelse, tilkald af taksator samt sikre, at berettiget erstatning bliver afregnet. Eventuelle ændringer i forsikringspolice skal godkendes af foreningen.

 

  • Repræsentere foreningen overfor offentlige myndigheder i det omfang, det indgår som et naturligt element i forbindelse med administrationens varetagelse.

 

  • Løbende likviditetsstyring, herunder optimering af eventuel overskudslikviditet efter nærmere aftale med foreningens bestyrelse.

 

  • Øvrig løbende korrespondance med foreningens ejere, herunder diverse ejerskifteadministration.

EJENDOMSFINANSIERING

Som kunde hos os kan vi vederlagsfrit tilbyde enhver form for rådgivning indenfor ejendomsfinansiering, hvad enten der er tale om en andelsboligforening, en ejerforening eller en investeringsejendom.
Er du interesseret i en gennemgang af netop din ejendoms finansiering, er du naturligvis velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.

LEJLIGHEDSOVERDRAGELSE

Vi har stor ekspertise indenfor køb og salg af lejligheder, hvad enten det drejer sig om en andelslejlighed eller en ejerlejlighed. Særligt omkring overdragelse af andelslejligheder kan vi oplyse, at vi for alle vore andelsboligforeninger har udfærdiget en overdragelsesvejledning til stor glæde for både den enkelte boligforening, sælger og ikke mindst køber.

Overdragelsevejledningen beskriver fra A-Z, hvad der skal ske – og hvornår – således at overdragelsen kommer til at foregå smidigt og i et passende tempo i forhold til alle implicerede, herunder ikke mindst bestyrelse, finansieringskilde samt sælger og køber. Med udgangspunkt i netop din forenings vedtægter samt hidtidige praksis udfærdiger vi gerne et forslag til en overdragelsesvejledning for netop din forening.

Er du interesseret, er du naturligvis velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.