November 25, 2015

Udlejning

20151112_140442

 

UDLEJNING AF KOLLEGIER, ERHVERV OG BOLIG


Den daglige administration omkring en ejendom er hos os tilrettelagt således, at ejers tidsforbrug minimeres, og at resultaterne opnås indenfor de fastsatte rammer. Dette betyder, at ejer alene skal koncentrere sig om det væsentlige, nemlig de overordnede beslutninger samt visionerne for ejendommen. Ejer skal med andre ord ikke bruge unødige ressourcer som følge af langsommelig og inkompetent sagsbehandling samt manglende opfølgning.

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvad vi kan tilbyde dig.

  • Opkrævning af aconto leje, aconto varmebidrag, antenneudgifter, evt. låneydelser og andre ydelser i henhold til budget vedtaget af ejer.

 

  • Eventuel regulering af ydelser i henhold generalforsamlingsbeslutning, driftsregnskab, varmeregnskab, antenneregnskab eller anden opgørelse.

 

  • Restancebehandling, herunder føre kontrol med den enkelte lejers indbetaling af leje m.v. og om nødvendigt iværksætte rykkerprocedure. I tilfælde af at den enkelte lejer trods påkravsskrivelse fra administrator ikke har foretaget indbetaling af leje skal ejendommen orienteres for nærmere beslutning forinden fordringens eventuelle overgivelse for retsforfølgelse. Alle udgifter i tilfælde af eventuel overgivelse til retsforfølgelse betales af ejendommen i det omfang dækning ikke opnås hos den enkelte lejer. Eventuelle gebyrer, der pålægges – og betales af – den enkelte lejer i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter, generalforsamlingsbeslutning e.l. tilfalder administrator.

 

  • Betaling af de med ejendommens drift forbundne omkostninger, herunder skatter- og afgifter, terminsydelser, lønninger, feriepenge, forsikringspræmier, abonnementer, renholdelses- og vedligeholdelsesudgifter samt moms, herunder om nødvendigt foretage indberetning til Told & Skat.

 

  • Bogføring af ejendommens bilag, herunder afstemning, og fremsendelse af kvartalsbalance til ejendommens ejers én gang i kvartalet samt afsluttet og afstemt bogføring til ejendommens revisor efter regnskabsårets udløb.

 

  • Udarbejdelse af varmeregnskab i samarbejde med målerfirma, herunder udsendelse og afregning overfor hver enkelt lejer i forbindelse hermed, i øvrigt indenfor og i overensstemmelse med vedtægter samt lovgivningens krav og frister. A’c bidrag justeres om nødvendigt løbende, således at disse i videst muligt omfang modsvarer størrelsen af den forventede varmeudgift.

 

  • Udarbejdelse af driftsregnskab indenfor og i overensstemmelse med lovgivningens krav og frister samt ejendommens vedtægter. Endvidere udarbejdes budget for kommende regnskabsår, og a’c bidrag opkræves hos de enkelte lejere i overensstemmelse hermed.

 

  • Driftsmæssig, økonomisk og juridisk rådgivning til ejer.

 

  • Håndværkertilkald efter behov i det omfang vedligeholdelse påhviler ejendommen og i det omfang tilkald ikke allerede er foretaget af ejendommens servicefunktionær eller ejendommens ejer.

 

  • Repræsentere ejendommen i tilfælde af eventuel kontraktindgåelse mellem ejendommen og 3. mand i forbindelse med ejendommens drift, eks. servicefunktionær og andre serviceabonnementsaftaler.

 

  • Sikre at ejendommen er behørigt forsikret og foretage skadesanmeldelse, tilkald af taksator samt sikre, at berettiget erstatning bliver afregnet. Eventuelle ændringer i forsikringspolice skal godkendes af ejendommen.

 

  • Repræsentere ejendommen overfor offentlige myndigheder i det omfang, det indgår som et naturligt element i forbindelse med administrationens varetagelse.

 

  • Løbende likviditetsstyring, herunder optimering af eventuel overskudslikviditet efter nærmere aftale med ejendommen ejer.

 

 • Øvrig løbende korrespondance med ejendommens lejere, herunder diverse lejerskifteadministration.

EJENDOMSFINANSIERING

Som kunde hos os kan vi vederlagsfrit tilbyde enhver form for rådgivning indenfor ejendomsfinansiering, hvad enten der er tale om en andelsboligforening, en ejerforening eller en investeringsejendom.
Er du interesseret i en gennemgang af netop din ejendoms finansiering, er du naturligvis velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde.